Կարգավորում

Կարգավորում

Կանոնակարգ 3/01

Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության, թույլտվության տրամադրման, ղեկավարների և պատասխանատու անձանց մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը

Կանոնակարգ 3/02

Ապահովագրական գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվների չափը, ձեվավորման եվ հաշվարկման կարգը, վերաապահովագրողներին չարգելված համարելու չափանիշները

Կանոնակարգ 8/03

Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը:

Կանոնակարգ 8/04

Հաճախորդների բողոք-պահանջների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ և սկզբունքներ

197-ն որոշում

Ապահովագրական բրոքերների հաշվետվությունների ձևը, տեղեկատվության կազմը եվ ներկայացման կարգն ու ժամկետները հաստատելու մասին 26 հունիսի 2007թ. ընդունված թիվ 197-ն որոշում

Back to Top