Կարգավորում

Օրենսդրություն

Մեր գործունեությունը հիմնականում կարգավորվում է հետևյալ օրենքներով ու իրավական ակտերով.

  • ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք
  • ՀՀ օրենքը «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին»
  • ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք
  • ՀՀ օրենքը «Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի մասին»
  • ՀՀ օրենքը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին»
  • ՀՀ օրենքը «Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերությունների մասին»
Back to Top