home

 about us
  Ø»ñ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ
  ÀݹѳÝáõñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ
    ì³ñã³Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ϳéáõóí³Íù
    Îáñåáñ³ïÇí ÷³ëóÃÕûñ
    Ü߳ݳϳÉÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñ
    Ø»ñ ջϳí³ñÝ»ñÁ
    ÎáÝï³ÏïÝ»ñ
shareholder
services
reports
 regulations
customer rights
contacts

   Ü޲ܲβÈÆ Ø²êܲÎÆòܺð

1. ²ÝÇ Ø³Ã»íáëÛ³Ý
ø³Õ³ù³óÇáõÃÛáõݪ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ
سëݳÏóáõÃÛ³Ý ã³÷Á ϳÝáݳ¹ñ³Ï³Ý ϳåÇï³ÉáõÙª (100%)    λÝë³·ñáõÃÛáõÝ

³ñÙ³óí»É ¿` 19.02.2017

 

Ø»ñ Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ`
527428; 548092; 547883

Copyright © Resolution Apahovagrakan Broker 2001-2009. All rights reserved.  
Designed by  Resolution Apahovagrakan Broker ltd.