home

 about us
  Ø»ñ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ
  ÀݹѳÝáõñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ
    ì³ñã³Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ϳéáõóí³Íù
    Îáñåáñ³ïÇí ÷³ëóÃÕûñ
    Ü߳ݳϳÉÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñ
    Ø»ñ ջϳí³ñÝ»ñÁ
    ÎáÝï³ÏïÝ»ñ
shareholder
services
reports
 regulations
customer rights
contacts

   ÎàÜî²Îîܺð/к²ðÒ Î²ä

ÐÐ ºñ»í³Ý 0010, ì³ñ¹³Ý³Ýó 18/1
лé: + 37410 548092, 527428
ü³ùë: + 37410 547883
¾É ÷áëï: info@recon.am
ϳÛù` www.recon.am

²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Å³Ù»ñÁ` »ñÏáõß³µÃÇ - áõñµ³Ã 10:00 - 18:00 гݷëïÛ³Ý ûñ»ñ` ß³µ³ï, ÏÇñ³ÏÇ

³ñÙ³óí»É ¿` 01.04.2010

 

Ø»ñ Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ`
527428; 548092; 547883

Copyright © Resolution Apahovagrakan Broker 2001-2009. All rights reserved.  
Designed by  Resolution Apahovagrakan Broker ltd.